Stefnan

Sósíalistaflokkur Íslands er stjórnmálaflokkur almennings á Íslandi. Markmið hans er samfélag frelsis, jöfnuðar, mannhelgi og samkenndar. Þessi markmið nást eingöngu með því að færa völdin í hendur fólksins í landinu.

Sósíalistaflokkur Íslands er flokkur launafólks og allra þeirra sem búa við skort, ósýnileika og valdaleysi. Andstæðingar Sósíalistaflokks Íslands eru auðvaldið og handbendi þess. Vettvangur Sósíalistaflokks Íslands er breið stéttabarátta sem hafnar málamiðlunum og falskri samræðu.

Í starfi sínu leggur Sósíalistaflokkur Íslands áherslu á það sem sameinar fólkið í landinu; óréttlætið sem það mætir og viljann til að losna undan því. Öllum landsmönnum er velkomið að ganga til liðs við flokkinn, óháð kyni, uppruna, trú eða kynhneigð.

Sósíalistaflokkur Íslands vill að framþróun samfélagsins stýrist af hagsmunum almennings. Þess vegna þarf almenningur að ná völdum, ekki aðeins yfir opinberum stofnunum heldur einnig nærumhverfi sínu. Vinnustaðurinn, verkalýðsfélagið, skólinn, hverfið, sveitarfélagið, þorpið – öll þessi svið eiga að vera undir valddreifðri stjórn þar sem hagsmunir fólksins eru í fyrirrúmi.

Taktu þátt

Byltingin verður ekki án þín! Skráðu þig í flokkinn og taktu þátt í baráttunni!

Skráning

close

Fyrstu baráttumál

Stefna Sósíalistaflokks Íslands er ...

Mannsæmandi kjör fyrir alla landsmenn, hvort sem þeir eru launamenn, atvinnulausir, lífeyrisþegar, námsmenn eða heimavinnandi.

01.01

Aðgengi að öruggu og ódýru húsnæði.

02.01

Aðgengi að gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi, að gjaldfrjálsri menntun á öllum skólastigum og að gjaldfrjálsu velferðarkerfi sem mætir ólíkum þörfum fólksins í landinu.

03.01

Stytting vinnuvikunnar, til að bæta lífsgæði fólksins í landinu og auðvelda því að gerast virkir þátttakendur í mótun samfélagsins.

04.01

Enduruppbygging skattheimtunnar með það fyrir augum að auðstéttin greiði eðlilegan skerf til samneyslunnar en álögum sé létt af öðrum.

05.01

Húsnæðismál

Stefna Sósíalistaflokks Íslands er ...

Að húsnæðisöryggi sé tryggt á öllu landinu. Öruggt húsnæði er ein grunnforsenda velferðar.

01.02

Að tekin verði upp langtíma húsnæðisstefna og nýtt húsnæðiskerfi sem tekur mið af ólíkum þörfum mismunandi þjóðfélagshópa. Hafist verði handa við mótun þeirra strax.

02.02

Að sett verði á laggirnar nútíma verkamannabústaðakerfi, samvinnufélög um húsnæðisbyggingar og rekstur þeirra sem og opinber leigufélög sem ekki eru hagnaðardrifin.

03.02

Að réttindi leigjenda séu tryggð og stuðlað að traustum leigumarkaði með langtímaleigusamningum og reglum um þak á leiguverði.

04.02

Að námsmönnum í háskóla-eða fagnámi verði tryggt húsnæði á nemendagörðum.

05.02

Að skylda öll sveitarfélög til að tryggja lágmarksfjölda félagslegra íbúða miðað við íbúafjölda auk þess að mæta bráðavanda.

06.02

Að byggingareglugerðum verði breytt í samræmi við ný og fjölbreytt búsetuform (samvinnubústaði, smáhýsi og nýjar útfærslur á búsetuformum).

07.02

Ítarefni

Húsnæðisöryggi er ein grunnforsenda velferðar í landinu og er aðgangur að húsnæði sjálfsögð mannréttindi. Húsnæðisöryggi felur meðal annars í sér að tekjulágir og tekjulausir eigi ávallt að njóta forgangs við ráðstöfun húsnæðis og að hagsmunir barna og fjölskyldna séu hafðir að leiðarljósi.  Til að svo megi verða þá þarf að tryggja nægt framboð af fjölbreyttu húsnæði um land allt.

Við skipulagningu nýrra byggða og endurskipulagningu eldri hverfa skal gert ráð fyrir að hæfilegu  hlutfalli lóða sé úthlutað undir samvinnubyggingarfélög og félagshúsnæðis innan hvers hverfis/byggðar.  Þannig verði búsetufrelsi einstaklinga og fjölskyldna tryggt óháð efnahag. Með búsetufrelsi er átt við að fólk geti valið sér staðsetningu og gerð húsnæðis m.t.t. aðstæðna hverju sinni.

Stofnframlög til nýrra húsnæðiskerfa skuli koma frá ríki og sveitarfélögum en stofna skal nýjan íbúðalánasjóð sem hefur það hlutverk að tryggja öllum öruggt og sómasamlegt húsnæði á hagstæðum kjörum. Nýr íbúðalánasjóður verði fjármagnaður af Seðlabanka Íslands með vaxtalausum lánum. Íbúðalánasjóður veitir síðan hagstæð lán til húsnæðisfélaga til bygginga á nýjum íbúðum.  Tryggt verði að íbúðir fjármagnaðar af hinum nýja íbúðalánasjóði verði ekki seldar á hinum almenna markaði. Verð íbúða taki mið af byggingavísitölu og húsnæðisfélög hafi forkaupsrétt á íbúðir sem seldar eru innan kerfisins.    

Með því að setja þak á leiguverð má tryggja ákveðin réttindi leigjenda en einnig skal auka rétt leigjenda með eflingu leigjendasamtaka og beita skattalegum úrræðum til þess að ná jafnvægi á leigumarkaði t.d. með því að auka skattlagningu á húsnæði án fastrar búsetu.

Með nýrri lagasetningu er hægt að skylda öll sveitarfélög til að tryggja lágmarksfjölda félagsbyggðra íbúða miðað við íbúafjölda.

Tryggja skal aðgengi allra hópa að húsnæði og sjá til þess að neyðarhúsnæði sé til staðar í öllum sveitarfélögum til að mæta bráðavanda.

Til að mæta núverandi húsnæðisvanda er lagt til að félagsbyggingar verði mótaðar eftir lausnum sem nú þegar eru til í nágrannalöndunum. Hafist verði strax handa við þróun nýs íbúðalánasjóðar og ekki gert ráð fyrir að innleiðing á nýju kerfi taki lengri tíma en 3 mánuði.

Heilbrigðismál

Stefna Sósíalistaflokks Íslands er ...

Að á Íslandi verði gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta rekin af skattfé borgaranna.

01.03

Að unnið verði gegn allri markaðsvæðingu í heilbrigðisþjónustu og jafnvægi komið á þjónustuna miðað við þarfagreiningu.

02.03

Að unnið verði markvisst að eflingu heilsugæslunnar.

03.03

Að sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði samþykktur.

04.03

Að notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) verði notuð á markvissan hátt við þjónustu við fatlaða.

05.03

Að skýrsla Sameinuðu þjóðanna um geðheilbrigði (júní 2017) verði virt.

06.03

Að unnið verði samkvæmt langtímamarkmiðum í heilbrigðisþjónustu og fjármagn til heilbrigðismála og reksturs Landspítala Háskólasjúkrahúss verði í samræmi við kröfur um nútímavædda heilbrigðisþjónustu.

07.03

Að lyfjakostnaður verði að fullu niðurgreiddur og lyfjaverslun almennings sett á fót, með sterku gæðaeftirliti og bestu lyfjum sem völ er á.

08.03

Að forvarnir og lýðheilsa verði efld og stuðlað að því að ríkið veiti þá þjónustu.

09.03

Að komið verði á fót embætti umboðsmanns sjúklinga.

10.03

Að geðsvið Landsspítala Háskólasjúkrahúss, sem og Barna- og unglingageðdeild verði efld og geti sinnt eðlilegri neyðarþjónustu.

11.03

Að endurhæfing sé ávallt í boði fyrir langveika, sem vilja bæta heilsu sína og lífsskilyrði.

12.03

Að öldruðum sé tryggð þjónusta við hæfi hvort heldur með heimahjúkrun, plássi á hjúkrunarheimili eða sjúkrastofnun.

13.03

Að heilsugæsla og sjúkrahúsþjónusta á landsbyggðinni verði efld og þau sjúkrarými, tæki og búnaður sem þar er til staðar verði nýttur sem kostur er og að fjarlækningar verði efldar.

14.03

Að starfsumhverfi heilbrigðisstarfsmanna verði bætt og teymisvinna efld.

15.03

Að grundvöllur velferðar og heilbrigðis sé einnig tryggður með öðrum nauðsynlegum umhverfisþáttum svo sem réttlátu og góðu húsnæðiskerfi, menntakerfi, atvinnulífi og launastefnu sem og almannatryggingakerfi.

16.03

Ítarefni

Heilbrigðisþjónusta tekur til allra þátta heilbrigðis: líkamlegs, tilfinningalegs og geðræns. Þar með talið tannlækningar og tannéttingar, sálfræðiþjónusta, sjúkra-og iðjuþjálfun sem og þjónusta talmeinafræðinga, áfengis- og fíkniefnameðferðir auk ráðgjafar og stuðnings fyrir fólk sem orðið hefur fyrir ofbeldi og öðrum áföllum.

Heilsugæslan verði efld og að heilbrigðisstarfsfólk nálgist lækningar í heildrænu ljósi með tilliti til félags-og umhverfisþátta. Einnig skulu heilsugæslur bjóða uppá þjónustu fagfólks sem halda utan um réttindamál og aðstoða fólk við að sækja rétt sinn og vísa því veginn innan heilbrigðis- og almannatryggingakerfisins.

Samhliða því að Ísland setur sér langtímamarkmið, sem nær til lengri tíma en eins kjörtímabils, skal sinna þarfagreiningu, gæðamati og samkeppnishæfni við önnur lönd. Eftirlit skal vera í höndum óháðs aðila en ekki landlæknisembættisins.

Geðheilbrigðisþjónustu þarf að efla innan spítala og á heilsugæslu sem og neyðarúrræði fyrir börn og unglinga með geðrænan vanda. Rannsóknir sýna að því fyrr sem brugðist er við þroskaröskunum eða geðröskunum því meiri líkur eru á að koma megi í veg fyrir alvarlegri afleiðingar síðar. Skólar á öllum menntastigum skulu hafa aðgang að geðheilbrigðisstarfsfólki í gegnum heilsugæsluna.

Setja þarf hömlur á fjárveitingar ríkisins til einkarekinna aðila og kanna hvort Sjúkratryggingar Íslands verði aftur sameinaðar Tryggingastofnun ríkisins eða búið til nýtt kerfi af velvirkandi fyrirmynd. Stýra þarf fjárúthlutunum út frá þarfagreiningum og forgangsröðun hverju sinni og að gæðaeftirlit tryggi að komið verði í veg fyrir að fé renni úr ríkissjóði til einkageirans að ástæðulausu. Heilbrigðisþjónusta verði ekki rekin í arðsemisskyni og jafnvægi verði komið á innan þjónustunnar svo ekki skapist tækifæri til oflækninga né að stíflur myndist eða langir biðlistar.

Lyfjaverslun í almannaþágu mun hafa það að markmiði að kaupa lyf á sem hagstæðustu kjörum t.d. með lyfjainnkaupum í samvinnu við nágrannalöndin og bjóða upp á bestu lyf sem völ er á í samræmi við það sem gerist í löndunum í kringum okkur. Þá verði kostnaður vítamína og næringadrykkja einnig niðurgreiddur þar sem það á við.

Forvarnir og lýðheilsa verði ávallt í forgrunni og notast verði við stefnu sem skilgreinir ítarlega hlutverk hvers aðila sem að málum kemur hverju sinni. Þannig má koma í veg fyrir tvíverknað innan kerfisins.

Hægt verði að leita til Umboðsmanns sjúklinga með mál er varða öngstræti innan kerfisins eða þegar einstaklingur telur á sér brotið á einhvern hátt. Umboðsmaður sjúklinga muni hafa tilskipunarvald.

Efla skal endurhæfingu á vegum heilbrigðisþjónustunnar. Langveikir ættu ávallt að eiga greiðan aðgang að endurhæfingu til að koma í veg fyrir hnignun á heilsufari sínu óháð því hvort þeir stefni út á vinnumarkaðinn eða ekki.

Að endurhæfingastofnanir í einkarekstri eða reknar af frjálsum félögum lúti eðlilegri eftirlitsskyldu sem vel er sinnt.

Eldri borgarar skulu njóta efri áranna með reisn og fá þá þjónustu sem þeir þurfa án þess að vera hegnt fyrir það að fjölskyldumeðlimir sinni þeim. Í því ljósi þarf að fjölga opinberum hjúkrunar- og elliheimilum og efla heimaþjónustu.

Með bættu starfsumhverfi innan heilbrigðisþjónustunnar verður meðal annars komið í veg fyrir að hjúkrunarfólk hvort heldur er á sjúkrastofnunum eða við heimaþjónustu þurfi að taka óeðlilega margar vaktir til að halda mannsæmandi launum. 

Öflugar  göngudeildir verði byggðar upp innan Landsspítala þar sem markmiðið er að ráða ekki lækna í hlutastörf heldur tryggja að starfskraftar þeirra og þekking nýtist sem best bæði hvað varðar kennslu innan Háskólasjúkrahússins sem og í þágu sjúklinga.

Fjárveitingar til heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni taki mið af þeim fjölda sem þarf að sinna þar með talið ferðamönnum og fólki í orlofshúsum. Sjúkraflutningar verði skoðaðir í samræmi við byggingu nýs Landspítala.

Lýðræðismál

Stefna Sósíalistaflokks Íslands er ...

Að jöfnuður sé hornsteinn lýðræðis.

01.04

Að réttlátt kosningakerfi verði tryggt með jöfnu vægi atkvæða óháð búsetu.

02.04

Að niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslna séu ávallt virtar.

03.04

Að ný stjórnarskrá taki gildi hið fyrsta.

04.04

Að lýðræðismál séu hluti af grunnmenntun.

05.04

Að aðgengi almennings að áreiðanlegum og réttum upplýsingum verði tryggt.

06.04

Að lýðræðisvæða verkalýðsfélög og lífeyrissjóði.

07.04

Að rekstrargrundvöllur öflugra félaga í þágu almannahagsmuna, svo sem samtökum neytenda af hvaða tagi sem er, verði tryggður.

08.04

Að náttúruauðlindir verði ávallt í eigu þjóðarinnar.

09.04

Að lýðræðisvæða vinnustaði og stjórn fyrirtækja.

10.04

Ítarefni

Þar sem jöfnuður er lykillinn að lýðræðislegu samfélagi skal ríkið tryggja borgurum sínum viðunandi lífsskilyrði, kjör, menntun og heilbrigðisþjónustu. Þannig ber einnig að tryggja jöfn atkvæði í alþingiskosningum óháð búsetu.

Þjóðaratkvæðagreiðslur ber að nýta í mikilvægum málum er varða almannaheill og skal Alþingi virða þær eins og krafist er í nýrri stjórnarskrá. Ný stjórnarskrá skal taka gildi strax samkvæmt því ferli sem hófst með kosningu til stjórnlagaráðs árið 2010, sem lagði fram drög sem kosið var um og samþykkt með 81% greiddra atkvæða. Þá ber í framhaldinu að virða stjórnarskrána en jafnframt að umgangast hana sem lifandi samfélagssáttmála, sem getur tekið breytingu með þjóðaratkvæðagreiðslu.

Til að auka lýðræðislega þátttöku og skilning fólks á mikilvægi þess, þarf skólakerfið að veita nemendum strax í grunnskóla fræðslu og þjálfun í verki við lýðræðislega stjórnarhætti og vinnubrögð.

Ríkisútvarpið gegni lykilhlutverki í því að tryggja það að upplýsingar séu sem áreiðanlegastar og öllum landsmönnum aðgengilegar. Rannsóknarblaðamennska verði efld og njóti lagaverndar.

Mikilvægt er að lýðræðisvæða verkalýðsfélög og lífeyrissjóði svo sérhagsmunir stýri ekki fjármagnssteymi og framkvæmdum. Efla þarf þessi félög svo þau vinni í þágu launþeganna og standi vörð um þeirra hagsmuni. Embættisseta verði takmörkuð (t.d. að hámarki 8 ár) og félagsmenn kjósi sér forystu með beinum hætti. Slembival verði einnig notað í auknum mæli innan slíkra félaga en slembival er áhrifaríkt vopn gegn spillingu og gefur almenningi tækifæri til að hafa bein áhrif.

Með því að tryggja rekstrargrundvöll félaga sem vinna að almannahagsmunum svo sem félag neytenda, félag leigjenda, öryrkjabandalags og fleiri aðila, má efla jöfnuð og lýðræði og stuðla að samfélagi sem styður við almannahagsmuni fremur en sérhagsmuni. Það er gríðarlegt hagsmunamál að almenningur eigi sér talsmenn á sem flestum sviðum sem viðkemur lífi og lýðheilsu.

Arður af auðlindum renni til sameiginlegra sjóða allra landsmanna. Réttur komandi kynslóða til auðlindanna verði tryggður.

Sameiginlegir sjóðir

Stefna Sósíalistaflokks Íslands er ...

Að sameina hin sundurleitu kerfi bóta og lífeyris í eitt almennt tryggingakerfi svo tryggja megi öllum mannsæmandi líf.

01.05

Að einfalda tryggingakerfið.

02.05

Að námsstyrkir komi í stað lána.

03.05

Að skattrannsóknir og opinbert eftirlit á fjármálakerfinu verði eflt og beint í auknum mæli að fjársterkum aðilum og stórfyrirtækjum.

04.05

Að skattkerfið verði nýtt sem jöfnunartæki.

05.05

Að stutt verði betur við barnafjölskyldur með hærri barnabótum.

06.05

Að gjöld fyrir opinbera grunnþjónustu verði afnumin. Arðurinn af auðlindum verði þjóðnýttur.

07.05

Ítarefni

Sameiginlegir sjóðir og arður af sameiginlegum auðlindum eiga að stuðla að félagslegu réttlæti og öryggi fyrir alla, með mannhelgi að leiðarljósi svo veita megi öllum gott líf í réttlátu samfélagi.

Lífeyrisgreiðslur, sem skyldugreiðslur launþega má einnig kalla dulda skattheimtu á launafólk. Lífeyrissjóðakerfið og almannatryggingakerfið lúta ekki sömu lögmálum og mismuna fólki verulega þegar kemur að tryggingum. Kerfin eru sundurleit og ógagnsæ og erfiðust fyrir þá sem þurfa mest á þeim að halda. Í stað áhættufjárfestinga og gríðarlegra launagreiðslna æðstu stjórnenda, sem í dag sitja á fjármagni lífeyrissjóðanna, mætti með sameiningu þessara kerfa nýta það fjármagn í þágu velferðar.  

Skattkerfið eins og það er í dag er hannað í þágu hinna efnameiri með lögleiddum skattsvikum stórfyrirtækja eða skattaundanskotum og líður almenningur og samneyslan fyrir. Vald og auður hafa safnast á hendur fárra aðila og auðlindarenta hefur verið einkavædd.  Barnafjölskyldur sjá litlar sem engar barnabætur lengur nema vera langt undir fátæktarmörkum.  Gróðasjónarmið ráða fjárfestingu, frekar en manngildi og sköpun góðs samfélags. Þennan vaxandi ójöfnuð þarf að rjúfa með réttlátu skattkerfi og eflingu opinberra eftirlitskerfa um skattrannsóknir og fjármagn.

Gjöld eru innheimt fyrir heilbrigðisþjónustu, menntun, bankaþjónustu og samgöngur og gjöldin eru þau sömu óháð tekjum. Með eðlilegum auðlindagjöldum og sameiningu lífeyrissjóða við ríkissjóð á þjóðfélagið að geta staðið undir allri grunnþjónustu án sérstakra gjalda á almenning.

Auðlinda- og umhverfismál

Stefna Sósíalistaflokks Íslands er ...

Að allar sjávarnytjar sem veiðast innan íslenskrar landhelgi tilheyra íslensku þjóðinni og eins og með aðrar auðlindir skal þessi eignarréttur aldrei framseldur til einkaaðila frekar en eignarréttur annarra auðlinda.

01.06

Að allur kvóti verði afturkallaður í hendur ríkisins og honum útdeilt með hliðsjón af því að milliliðir í viðskiptum hagnist ekki óhóflega á kostnað eigenda auðlindarinnar eða þeirra sem vinna í sjávarútvegi. En einnig að byggð geti haldist sem jöfnust á landsbyggðinni.

02.06

Að vatn, í hverju formi sem það finnst, skal skilgreint sem náttúruauðlind og sem slík er hún sameign þjóðarinnar og ekki framseljanleg. Nýtingarréttur skal aldrei framseldur, hvort heldur til einkafyrirtækis eða sveitarfélags, nema til skamms tíma í senn.

03.06

Að íslenska ríkið standi vörð um grunnvatn, heitt jafnt sem kalt, og ákvarðanir varðandi nýtingu þess skulu alltaf teknar lýðræðislega og með beinni aðkomu almennings.

04.06

Að allt sem hægt er að endurnýta verði endurnýtt og allt sem hægt er að endurvinna verði endurunnið, þ.m.t. vatn.

05.06

Að hætt verði að nota einnota plastumbúðir á Íslandi og skal það tekið í skrefum.

06.06

Að affall verði nýtt sem áburður og sem endurunnið vatn.

07.06

Að 80-90% af plasti verði endurnýtanlegt. Þeir sem hagnast á framleiðslu og notkun þess beri ábyrgð á endurvinnslunni.

08.06

Að fyrirtækjum og öðrum stofnunum beri að bjóða til nota útlitsgallaða eða útrunna matvöru, sé hún neysluhæf. Kostnaður fylgi því að fleygja slíkri matvöru í óflokkað sorp.

09.06

Menntamál

Stefna Sósíalistaflokks Íslands er ...

Að öll stefnumótun í skólamálum taki mið af því að unnið sé til langs tíma, 20 ára í senn að lágmarki (eða einni fullri langskólagöngu).

01.07

Að skólakerfinu sé ávallt tryggt fjármagn til að standa undir lögbundnu hlutverki sínu, sérstaklega þeim hluta sem snýr að börnum.

02.07

Að andlegt, líkamlegt eða útlitslegt atgervi fólks, uppruni, trúarbrögð, aldur eða efnahagsleg staða hindri ekki þátttöku í námi.

03.07

Að skólakerfið þjóni fyrst og fremst notendum þess hverju sinni, nemendunum og starfsfólkinu. Það sé öruggur og góður vinnustaður fyrir alla: nemendur, kennara, og allt annað starfsfólk.

04.07

Að lýðræðisvæða skólana að fullu.

05.07

Að auka sveigjanleika skólakerfisins til að standa undir breytingum í íbúasamsetningu og aldursdreifingu í hverfum.

06.07

Að auðvelda aðfluttum ungmennum og fullorðnu fólki að fá metið nám frá öðrum löndum, að staðfæra erlenda menntun, og að tryggja íslenskukennslu fullorðinna.

07.07

Að í kennslu sé lögð áhersla á rökhugsun, skapandi og gagnrýna hugsun, líkamlega heilsu og geðheilsurækt, sjálfbærni og félagslega samkennd.

08.07

Að skólar séu virkjaðir í sínu nærsamfélagi.

09.07

Sveitastjórnarmál

Stefna Sósíalistaflokks Íslands er ...

Að tryggja að grunnþörfum allra íbúa sveitarfélaga sé mætt, almenn velferð verði að veruleika fyrir alla, að allir lifi með reisn og önnur mannréttindi séu virt í takt við fremstu ákvæði íslenskra laga og alþjóðlegra skuldbindinga. Sérstaklega sé öryggi barna tryggt og að ákvarðanir séu teknar í samræmi við velferð þeirra.

01.08

Að sveitarfélög vinni í þágu einstaklinga og fjölskyldna og hlúi sérstaklega að velferð þeirra sem eru í veikri aðstöðu og hafa færri úrræði í lífinu eins og öryrkjar, eldra fólk, innflytjendur og láglaunafólk.

02.08

Að yngstu börnunum séu búnar aðstæður til þess að þroskast og dafna með fjölskyldu sinni og síðar með jafnöldrum og félögum.

03.08

Að börnum og ungmennum sé tryggð menntun við hæfi og tryggt verði fjármagn til að skólinn og námsgögn nemenda séu gjaldfrjáls. Framfylgja þarf ítrustu kröfum um jafnrétti í skólastarfi, heilbrigði og velferð barna, læsi og sköpun og kröfur um lýðræði og mannréttindi þeirra virtar til fulls.

04.08

Að sveitarfélög útbúi raunhæf framfærsluviðmið fyrir þá sem þurfa framfærslu og stuðning frá sveitafélögum þannig að einstaklingum og fjölskyldum sé tryggð örugg framfærsla.

05.08

Að setja þarfir og rödd notenda félagsþjónustu í fyrsta sæti og auka alla aðgengilega velferðarþjónustu.

06.08

Að allir eigi rétt á góðu húsnæði. Sveitarfélögunum verði skylt að mæta þörfum íbúa fyrir félagslegt húsnæði. Félagslega rekin leigufélög og einstaklingar gangi fyrir í úthlutun lóða og sveitarfélögin styðji íbúðauppbyggingu á félagslegum forsendum. Að búsetumöguleikum innan sveitarfélaga verði fjölgað og settar verði strangar reglur um starfsemi leigufélaga. Þak verði sett á leiguverð.

07.08

Að allir eigi rödd sem skiptir máli í samfélaginu. Að íbúar sveitarfélaga verði efldir til að hafa meiri áhrif. Að boðið verði upp á samráðshópa sveitarstjórna með slembivöldum einstaklingum. Sérstaklega verði hugað að sjálfræði íbúa í hverfum stórra sveitarfélaga.

08.08

Að sveitarfélög hverfi frá láglaunastefnu sinni, útrými henni alveg og verði leiðandi fyrirmynd á vinnumarkaði hvað varðar laun, vinnutíma og önnur kjör starfsfólks.

09.08

Að tryggja réttindi íbúa til heilsusamlegs umhverfis og efla umhverfisvitund.

10.08

Að samgöngur miði að því að þjóna íbúum sveitarfélaga og ekki síst þeim tekjulægri. Horfið verði frá því eins og mögulegt er að höfuðborgarsvæðið og stærri sveitarfélög verði áfram bílaborgir. Nýjum hverfum fylgi góðar almenningssamgöngur, það er hluti af innviðum.

11.08

Að standa vörð um fyrirtæki í eigu sveitarfélaga; að fyrirtæki sem þjóna íbúum sveitarfélaganna verði ekki seld, aðhald og gengsæi verði aukið í stjórnsýslu og rekstri fyrirtækja í eigu sveitarfélaga.

12.08

Að öll sveitarfélög taki sameiginlega ábyrgð í málefnum fólks í landinu og tryggi jöfnuð íbúa, sveitarfélaga og landshluta. Samvinna sveitarfélaga verði aukin og samræmi verði í gjaldtöku þeirra þannig að ekki myndist „skattaparadísir“.

13.08

Að sveitarfélögin geri átak í innleiðingu stjórnsýslulaga og upplýsingalaga í starfsemi sinni og auki gegnsæi starfa sinna. Sveitar- og bæjarstjórar og borgarstjóri verði fagmenn en ekki pólitískir foringjar. Leitað verði leiða til þess að tryggja lýðræðislega aðkomu íbúa og eðlilega ábyrgðarkeðju og gegnsæi í starfi fyrirtækja í eigu sveitarfélaga; jafnvel með stofnun nýs stjórnsýslustigs.

14.08

Vinnumarkaðsmál

Stefna Sósíalistaflokks Íslands er ...

Að grunntaxti lágmarkslauna sé aldrei undir viðurkenndu framfærsluviðmiði.

01.09

Að ríki og sveitarfélög séu ekki leiðandi í láglaunastefnu.

02.09

Að hækka skattleysismörk svo að ekki sé greiddur tekjuskattur af launum og lífeyri sem er undir viðurkenndu framfærsluviðmiði.

03.09

Að atvinnuþátttaka skerði ekki lífeyri eða aðrar bætur.

04.09

Að stuðla að samfélagslegum jöfnuði með auknu lýðræði á vinnumarkaði.

05.09

Að stuðla að stofnun samvinnufélaga í formi lýðræðislegra fyrirtækja í eigu starfsfólks.

06.09

Að starfsfólk fái forkaupsrétt á vinnustöðum sínum.

07.09

Að fólk hafi eignarrétt á vinnuframlagi sínu.

08.09

Að auka lífsgæði og stuðla að manneskjulegra samfélagi með 32 stunda vinnuviku.

09.09

Að standa vörð um lýðræði í stéttarfélögum og virkni félaga.

10.09

Að einungis sjóðsfélagar skipi stjórnir lífeyrissjóða.

11.09

Ítarefni

Aðilar vinnumarkaðarins hvort hins almenna eða hins opinbera, skuli ætíð fara eftir viðurkenndum framfærsluviðmiðum í umsömdum lágmarkskauptöxtum.

Koma skal í veg fyrir að ríki og sveitarfélög útvisti tilteknum starfssviðum (t.d. þrifum og mötuneyti) innan vinnustaða sinna en ráði þess í stað starfsfólk til langtíma, sem sinni þessum störfum á sömu kjörum og með sömu réttindi og aðrir opinberir starfsmenn.

Lífeyrisþegar og aðrir þeir sem vilja og geta unnið hlutastörf, eiga ekki að sjá fram á lakari kjör fyrir vinnuframlag sitt svo koma megi í veg fyrir að fólk lendi í fátæktargildru.

Auka verður aðkomu starfsfólks að ákvörðunartöku fyrirtækja og gefa því aukna hlutdeild í arði þeirra. Leitast skal við að starfsfólk eigi fulltrúa í stjórn vinnustaða sinna og stefnt að stofnun samvinnufélaga í formi lýðræðislegra fyrirtækja í eigu starfsfólks.

Við eignarskipti eða gjaldþrot fyrirtækja, hafi starfsfólk ávallt forkaupsrétt á fyrirtækinu.

Stofnun lýðræðislegra fyrirtækja verði auðvelduð m.a. með skattaívilnunum og hagstæðum rekstrarlánum. Hlutafélögum verði jafnframt gefinn kostur á að breyta sér í samvinnufélög og fá þá aðgang að sömu ívilnunum og lánum. Við stofnun samvinnufélaga þurfi aðeins tvo einstaklinga.

Fólk skal hafa eignarrétt á vinnuframlagi sínu og lög sem hefta verkfallsrétt afnumin.

Standa skal vörð um lýðræði í stéttafélögum m.a. með ákvæðum um hámarksetu í stjórnum/ nefndum og efla virkni félaga.

Stjórnir lífeyrissjóða skuli ávallt vera skipaðar sjóðsfélögum, sem í þá greiða eða hafa greitt í þá og unnið sér réttindi en engum öðrum.

Byltingin verður ekki án þín!

Taktu þátt og dreifðu erindi sósíalisa sem víðast.

Deila á Facebook

Halda áfram